C# E-ticaret Otomasyonu

C# E-ticaret Otomasyonu | EKABAV

 Herkese merhabalar bu gün sizlere c# ve veri tabanlı bir otomasyon hazırladım.

Alttaki videoda programımı hem nasıl yaptığımı anlatıyorum hem de programın nasıl çalıştığını anlatıyorum izlemenizi tavsiye ederim.
Not: Bu programı iş için değil kendinizi ve uygulamayı geliştirmek için almanızı tavsiye ederim. Programda herhangi bir güvenlik duvarı yok ve ben de bu programın sadece temellerini atıp bıraktım. Bu program iş için hazırlanmamıştır.

 Yorumlar kısmından bana sormak istediğiniz sorularınızı iletebilirsiniz.👍

Tavsiye ve bana iletmek istediğiniz diğer konularınızı da ister iletişim sayfasından ister eposta adersim den bana iletebilirsiniz.✔

Programın dosyalarının tamamını indirmek için tıklayın.

siparisler.sql
USE [eticaret] GO /****** Object: Table [dbo].[siparisler] Script Date: 7.06.2021 20:07:59 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[siparisler]( [siparis_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [urun_id] [int] NULL, [uye_id] [int] NULL, [adet] [int] NULL, [siparis_kod] [varchar](20) NULL, PRIMARY KEY CLUSTERED ( [siparis_id] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO ALTER TABLE [dbo].[siparisler] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_siparisler_urunler] FOREIGN KEY([urun_id]) REFERENCES [dbo].[urunler] ([urun_id]) GO ALTER TABLE [dbo].[siparisler] CHECK CONSTRAINT [FK_siparisler_urunler] GO
urunler.sql
USE [eticaret] GO /****** Object: Table [dbo].[urunler] Script Date: 7.06.2021 20:08:13 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[urunler]( [urun_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [urun_isim] [varchar](20) NULL, [urun_fiyat] [int] NULL, PRIMARY KEY CLUSTERED ( [urun_id] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO
uyeler.sql
USE [eticaret] GO /****** Object: Table [dbo].[uyeler] Script Date: 7.06.2021 20:08:24 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[uyeler]( [uye_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [uye_adi] [varchar](20) NULL, [uye_soyadi] [varchar](20) NULL, [uye_tel] [varchar](20) NULL, [uye_adres] [text] NULL, [sifre] [varchar](4) NULL, [eposta] [varchar](50) NULL, PRIMARY KEY CLUSTERED ( [uye_id] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] GO
Form1.cs
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace eticaret { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } public SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-RD9PMQ1;Initial Catalog=eticaret;Integrated Security=True"); SqlDataReader reader; SqlCommand komut; string uye_id; public void kayit_temizle() { textBox3.Clear(); textBox4.Clear(); textBox5.Clear(); textBox6.Clear(); richTextBox1.Clear(); textBox7.Clear(); } private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { groupBox2.Enabled = false; groupBox1.Enabled = true; kayit_temizle(); } private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { groupBox1.Enabled = false; groupBox2.Enabled = true; } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { } public void kontrol(string control_malzeme) { if (control_malzeme == "" || control_malzeme == null) { kayit_temizle(); } } private void radioButton1_CheckedChanged_1(object sender, EventArgs e) { groupBox1.Enabled = true; groupBox2.Enabled = false; } private void radioButton2_CheckedChanged_2(object sender, EventArgs e) { groupBox2.Enabled = true; groupBox1.Enabled = false; } private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) { baglanti.Open(); string sifre = textBox2.Text; string eposta = textBox1.Text; komut = new SqlCommand("select * from uyeler where eposta = '" + eposta + "' and sifre='" + sifre + "'", baglanti); reader = komut.ExecuteReader(); if (reader.Read()) { Form2 frm2 = new Form2(); Form3 frm3 = new Form3(); frm3.uye_id = reader["uye_id"].ToString(); frm2.uye_id = reader["uye_id"].ToString(); MessageBox.Show("Hoşgeldin " + reader["uye_adi"] + " \n" + "Yönlendiriliyorsunuz!"); frm2.ShowDialog(); } else { MessageBox.Show("Kullanıcı Adı veya Şifre Hatalı", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); } baglanti.Close(); } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { if (textBox3.Text == "" || textBox3.Text == null) { MessageBox.Show("Boş Alanları Doldur!"); } if (textBox4.Text == "" || textBox4.Text == null) { MessageBox.Show("Boş Alanları Doldur!"); } if (textBox5.Text == "" || textBox5.Text == null) { MessageBox.Show("Boş Alanları Doldur!"); } if (textBox6.Text == "" || textBox6.Text == null) { MessageBox.Show("Boş Alanları Doldur!"); } if (textBox7.Text == "" || textBox7.Text == null) { MessageBox.Show("Boş Alanları Doldur!"); } if (richTextBox1.Text == "" || richTextBox1.Text == null) { MessageBox.Show("Boş Alanları Doldur!"); } else { string adi = textBox3.Text; string soyadi = textBox4.Text; string tel = textBox5.Text; string sifre = textBox6.Text; string adres = richTextBox1.Text; string eposta = textBox7.Text; baglanti.Open(); komut = new SqlCommand("select * from uyeler where eposta = '@eposta'", baglanti); komut.Parameters.AddWithValue("@eposta", eposta); reader = komut.ExecuteReader(); if (reader.Read()) { MessageBox.Show("Lütfen Farklı Bir Eposta Adresi Girin!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); kayit_temizle(); } else { reader.Close(); string sorgu = "insert into uyeler (uye_adi,uye_soyadi,uye_tel,uye_adres,sifre,eposta) values (@uye_adi,@uye_soyadi,@uye_tel,@uye_adres,@sifre,@eposta)"; komut = new SqlCommand(sorgu, baglanti); komut.Parameters.AddWithValue("@uye_adi", adi); komut.Parameters.AddWithValue("@uye_soyadi", soyadi); komut.Parameters.AddWithValue("@uye_tel", tel); komut.Parameters.AddWithValue("@uye_adres", adres); komut.Parameters.AddWithValue("@sifre", sifre); komut.Parameters.AddWithValue("@eposta", eposta); komut.ExecuteNonQuery(); baglanti.Close(); MessageBox.Show("Üyeliğiniz Başarılı Bir Şekilde Kaydedildi! \n" + "Giriş Yapınız", "Başarılı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); radioButton1.Checked = true; textBox1.Text = eposta; textBox2.Text = sifre; button1.Focus(); } } } private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e) { kayit_temizle(); } } }
Form2.cs
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using Microsoft.VisualBasic; using System.Windows.Forms; namespace eticaret { public partial class Form2 : Form { public Form2() { InitializeComponent(); } public string uye_id { get; set; } SqlDataReader reader; SqlCommand komut; string urun_isim; string urun_fiyat; string urun_id; string uye_adi; public SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-RD9PMQ1;Initial Catalog=eticaret;Integrated Security=True"); public void getir() { baglanti.Open(); SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select urun_isim,urun_fiyat from urunler", baglanti); DataTable tablo = new DataTable(); da.Fill(tablo); dataGridView1.DataSource = tablo; komut = new SqlCommand("select * from uyeler where uye_id = '" + uye_id + "'", baglanti); reader = komut.ExecuteReader(); if (reader.Read()) { label1.Text = "Hoşgeldin " + reader["uye_adi"] + " " + reader["uye_soyadi"]; textBox3.Text = reader["uye_adi"].ToString(); textBox4.Text = reader["uye_soyadi"].ToString(); textBox5.Text = reader["uye_tel"].ToString(); textBox6.Text = reader["sifre"].ToString(); textBox7.Text = reader["eposta"].ToString(); richTextBox1.Text = reader["uye_adres"].ToString(); uye_adi = reader["uye_adi"].ToString(); } baglanti.Close(); } private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) { getir(); } private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e) { Form3 frm3 = new Form3(); frm3.uye_id = uye_id; frm3.ShowDialog(); } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { kod_uret: Random rastgele_sayi = new Random(); int sayi = rastgele_sayi.Next(0, 999999999); Random rastgele = new Random(); string harfler = "ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZabcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"; string uret = ""; for (int i = 0; i < 10; i++) { uret += harfler[rastgele.Next(harfler.Length)]; } string siparis_kod = uret + sayi; baglanti.Open(); komut = new SqlCommand("select * from siparisler where siparis_kod='" + siparis_kod + "'", baglanti); reader = komut.ExecuteReader(); if (reader.Read()) { goto kod_uret; } reader.Close(); string adet = Interaction.InputBox("Adet Sayısı Giriniz", "Adet Sayısı"); komut = new SqlCommand("select urun_id from urunler where urun_isim='" + urun_isim + "' and urun_fiyat ='" + urun_fiyat + "'", baglanti); reader = komut.ExecuteReader(); reader.Read(); urun_id = reader["urun_id"].ToString(); reader.Close(); string ekle = "insert into siparisler (urun_id,uye_id,adet,siparis_kod) values (@urun_id,@uye_id,@adet,@siparis_kod)"; SqlCommand komut2 = new SqlCommand(ekle, baglanti); komut2.Parameters.AddWithValue("@urun_id", urun_id); komut2.Parameters.AddWithValue("@uye_id", uye_id); komut2.Parameters.AddWithValue("@adet", adet); komut2.Parameters.AddWithValue("@siparis_kod", siparis_kod); komut2.ExecuteNonQuery(); komut = new SqlCommand("select * from siparsiler where urun_id='" + urun_id + "' and uye_id ='' and adet=''", baglanti); MessageBox.Show(adet + " Adet " + urun_isim + " Siparişiniz Alınmıştır\n" + "Sipariş Kodunuz : " + siparis_kod); baglanti.Close(); } private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show("Görüşmek Üzere " + uye_adi, " Güle Güle ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); baglanti.Close(); this.Close(); uye_id = ""; } private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e) { string adi = textBox3.Text; string soyadi = textBox4.Text; string tel = textBox5.Text; string sifre = textBox6.Text; string eposta = textBox7.Text; string adres = richTextBox1.Text; baglanti.Open(); string sorgu = "update uyeler set uye_adi = @uye_adi , uye_soyadi = @uye_soyadi , uye_tel = @uye_tel , uye_adres = @uye_adres , sifre = @sifre where uye_id = @uye_id"; komut = new SqlCommand(sorgu, baglanti); komut.Parameters.AddWithValue("@uye_id", uye_id); komut.Parameters.AddWithValue("@uye_adi", adi); komut.Parameters.AddWithValue("@uye_soyadi", soyadi); komut.Parameters.AddWithValue("@uye_tel", tel); komut.Parameters.AddWithValue("@uye_adres", adres); komut.Parameters.AddWithValue("@sifre", sifre); komut.Parameters.AddWithValue("@eposta", eposta); komut.ExecuteNonQuery(); baglanti.Close(); MessageBox.Show("Üyelik Bilgileriniz Güncellendi!", "Başarılı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); } private void textBox1_TextChanged_1(object sender, EventArgs e) { if (textBox1.Text == "" || textBox1.Text == null) { getir(); } else { baglanti.Open(); SqlDataAdapter ds = new SqlDataAdapter("select urun_isim,urun_fiyat from urunler where urun_isim like'%" + textBox1.Text + "%'", baglanti); DataTable tablo2 = new DataTable(); ds.Fill(tablo2); dataGridView1.DataSource = tablo2; baglanti.Close(); } } private void dataGridView1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) { urun_isim = dataGridView1.CurrentRow.Cells["urun_isim"].Value.ToString(); urun_fiyat = dataGridView1.CurrentRow.Cells["urun_fiyat"].Value.ToString(); } } }
Form3.cs
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using Microsoft.VisualBasic; namespace eticaret { public partial class Form3 : Form { public Form3() { InitializeComponent(); } SqlDataReader reader; SqlCommand komut; string[] urunler; public string uye_id { get; set; } List<string> liste = new List<string>(); List<string> liste2 = new List<string>(); List<string> liste3 = new List<string>(); string urun_isim, urun_fiyat, urun_id, siparis_id, siparis_kod, siparis_adet; private void dataGridView1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) { siparis_kod = dataGridView1.CurrentRow.Cells["Sipariş Kodu"].Value.ToString(); } public SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-RD9PMQ1;Initial Catalog=eticaret;Integrated Security=True"); private void Form3_Load_1(object sender, EventArgs e) { getir(); } private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e) { this.Close(); } private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) { Form4 frm4 = new Form4(); frm4.siparis_kod = siparis_kod; frm4.ShowDialog(); this.Close(); } public void getir() { baglanti.Open(); komut = new SqlCommand("select * from siparisler where uye_id='" + uye_id + "'", baglanti); reader = komut.ExecuteReader(); int ddd = 0; while (reader.Read()) { ddd++; liste.Add(reader["urun_id"].ToString()); liste2.Add(reader["siparis_kod"].ToString()); liste3.Add(reader["adet"].ToString()); } if (ddd == 0) { MessageBox.Show("Hiç Siparişiniz Bulunamadı!", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop); this.Close(); } reader.Close(); string urun_isim; int urun_fiyat; DataTable tablo = new DataTable(); tablo.Columns.Add("Ürün İsim"); tablo.Columns.Add("Ürün Fiyat"); tablo.Columns.Add("Sipariş Adedi"); tablo.Columns.Add("Sipariş Kodu"); for (int i = 0; i < liste.Count(); i++) { reader.Close(); komut = new SqlCommand("select * from urunler where urun_id='" + liste[i] + "'", baglanti); reader = komut.ExecuteReader(); while (reader.Read()) { urun_isim = reader["urun_isim"].ToString(); siparis_adet = liste3[i]; siparis_kod = liste2[i]; urun_fiyat = Convert.ToInt16(reader["urun_fiyat"]); tablo.Rows.Add(urun_isim, urun_fiyat.ToString(), siparis_adet, siparis_kod); } } dataGridView1.DataSource = tablo; baglanti.Close(); } } }
Form4.cs
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace eticaret { public partial class Form4 : Form { public Form4() { InitializeComponent(); } public SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-RD9PMQ1;Initial Catalog=eticaret;Integrated Security=True"); SqlDataReader reader; SqlCommand komut; int siparis_adet_2; public string siparis_kod { get; set; } private void Form4_Load_1(object sender, EventArgs e) { baglanti.Open(); komut = new SqlCommand("select * from siparisler where siparis_kod='" + siparis_kod + "'", baglanti); reader = komut.ExecuteReader(); reader.Read(); siparis_adet_2 = Convert.ToInt16(reader["adet"]); numericUpDown1.Maximum = Convert.ToInt16(siparis_adet_2); reader.Close(); baglanti.Close(); if (siparis_adet_2 <= 1) { radioButton2.Enabled = false; radioButton1.Checked = true; } } private void radioButton1_CheckedChanged_1(object sender, EventArgs e) { numericUpDown1.Enabled = false; } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { baglanti.Open(); int silinecek_adet_sayisi = Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value); if (radioButton1.Checked == true) { string sil = "delete from siparisler where siparis_kod='" + siparis_kod + "'"; komut = new SqlCommand(sil, baglanti); komut.ExecuteNonQuery(); MessageBox.Show("Siparişiniz Silinmiştir!\n" + "Siparişlerinize Tekar Bakınız", "Başarılı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); this.Close(); } else { int yeni_adet = siparis_adet_2 - Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value); string update = "update siparisler set adet = @yeni_adet where siparis_kod=@siparis_kod"; komut = new SqlCommand(update, baglanti); komut.Parameters.AddWithValue("@yeni_adet", yeni_adet); komut.Parameters.AddWithValue("@siparis_kod", siparis_kod); komut.ExecuteNonQuery(); MessageBox.Show("Siparişinizden " + silinecek_adet_sayisi.ToString() + " Adet Silinmiştir!\n" + "Siparişlerinize Tekar Bakınız", "Başarılı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); } baglanti.Close(); this.Close(); } private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { numericUpDown1.Enabled = true; } } }
Etiketler :
c# dersleric#c# otomasyonc# metotlarc# dizilerc# sql bağlantısıc# formekabav

Yorum Yap :

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski